نقش ادوار سیاسی و تجاری بر تحولات بازار سرمایه در ایران

Authors

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 عضو هیات علمی گروه‎ ‎اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ‏

Abstract

در اقتصاد‌های معاصر اهمیت بازار سرمایه در تخصیص منابع، تشویق رونق تولید و ســرمایه‌گذاری غیر قابل انکار است. گسترش این بازار جهت هدایت مناسب‌تر منابع بدون بررسی دقیق تاثیر عوامل سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک پیش روی این بازار امکان‌‌پذیر نخواهد بود. مطالعه حاضر سعی بر آن دارد تا با بررسی تاثیر ادوار سیاسی انتخاباتی و ادوار تجاری در یک چارچوب نظری مشخص، نگاهی ویژه به تحولات و رفتار شاخص بازار سهام در ایران داشته باشد.
این مطالعه با استفاده از روش پیشنهادی هودریک پرسکات، و با بهره گیری از یک الگوی پویای اقتصاد سنجی، به بررسی تاثیر ادوار سیاسی و نیز ادوار تجاری بر درصد تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس تهران می‌پردازد. این تحقیق به بررسی تاثیر برگزاری کلیه انتخابات ریاست جمهوری دهه هفتاد و هشتاد در ایران خواهد پرداخت. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار ادوارهای سیاسی و تجاری بر نوسانات شاخص بازار سهام است. به‌طور دقیق‌تر اثر وقوع دوران‌هایی سیاسی و تجاری بعد از حدود هفت فصل در روند تصحیح بلند مدت، در بازار سهام ایران ‏ تعدیل خواهند شد.

Keywords


Article Title [Persian]

نقش ادوار سیاسی و تجاری بر تحولات بازار سرمایه در ایران

Authors [Persian]

  • هاشم زارع 1
  • حسین مرزبان 2
1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
2 عضو هیات علمی گروه‎ ‎اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ‏