بررسی ضرائب مستقیم و غیرمستقیم ایجاد انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی برای بخش‌های مختلف اقتصادی

Authors

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات خوزستان

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات خوزستان

Abstract

هدف این مقاله بررسی ضرائب مستقیم و غیرمستقیم ایجاد انواع آلاینده‌های زیست محیطی برای بخش‌های مختلف اقتصادی است و برای این منظور در این مطالعه از جدول داده-ستانده ایران و آمارهای انتشار آلاینده‌های زیست محیطی سال 1380 استفاده شده است.با ارائه مدل داده-ستانده زیست محیطی که انتشار هفت نوع از آلاینده‌های هوارا در بر می‌گیرد، به برآورد میزان انتشار و همچنین ضرائب انتشار آلاینده‌ها برای فعالیت‌های مختلف ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که بخش‌های محصولات کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی بالاترین ضرائب مستقیم و همچنین ضرائب مستقیم و غیرمستقیم کاهش آلودگی را به خود اختصاص داده‌اند. بالاترین ضرائب مستقیم انتشار  نیز مربوط به بخش‌های حمل ونقل، آب و محصولات کانی غیرفلزی می‌باشد.

Keywords


Article Title [Persian]

بررسی ضرائب مستقیم و غیرمستقیم ایجاد انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی برای بخش‌های مختلف اقتصادی

Authors [Persian]

  • منا قزلباش 1
  • دکتر علی اصغر اسفندیاری 2
1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات خوزستان
2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات خوزستان