:بررسی تأثیر عوامل نهادی بر توسعه بازار سرمایه شواهدی از ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

Authors

1 استادیار و عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 مربی و عضو هیأت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس، هریس، ایران.

3 کارشناس ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

Abstract

امروزه بهبود روابط بین انسان‌ها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است. نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط انسانی، منجر به کاهش کاهش نااطمینانی، تشویق کارایی و بهبود عملکرد اقتصادی می‌شوند، که بازار سرمایه نیز از این مهم مبرا نمی‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص‌های عوامل نهادی به تفکیک حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص توسعه بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام معامله‌شده در بازار بورس بر تولید ناخالص داخلی) در 9 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2002 تا 2012 پرداخته شده است. بدین منظور برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم‌انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بهره جسته‌ایم. نتایج برآورد حاکی از آن است، که در کشورهای مورد مطالعه تمامی شاخص‌های عوامل نهادی تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه بازار سرمایه دارند. 

Keywords


Article Title [Persian]

بررسی تأثیر عوامل نهادی بر توسعه بازار سرمایه: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

Authors [Persian]

  • دکتر سید علی پایتختی اسکویی 1
  • ولی پور کریم 2
  • لاله طبقچی اکبری 3
1 استادیار و عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
2 مربی و عضو هیأت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس، هریس، ایران.
3 کارشناس ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.